Záruka 5 rokov na klimatizácie:

Na vybrané typy klimatizácií poskytujeme predĺženú záruku až 2 roky nad rámec záruky poskytnutej výrobcom. Pre priznanie predĺženej záručnej doby však musia byť splnené tieto podmienky:

Záruka 5 rokov na klimatizácie

  • klimatizácia musí byť správne dimenzovaná s ohľadom na objem klimatizovaného priestoru a ostatné okolnosti vplývajúce na prehrievanie klimatizovaného priestoru.
  • klimatizácia musí byť zakúpená od našej firmy a namontovaná našimi technikmi.
  • na klimatizácii musia byť po dobu trvania záruky našimi technikmi vykonávané pravidelné servisné prehliadky. Prvá (bezplatná) servisná prehliadka, musí byť vykonaná do 4 mesiacov od montáže. Ďalšie prehliadky musia byť vykonávané vždy po roku s toleranciou jeden mesiac.
  • Vyhradzujeme si právo neposkytnúť predĺženú záruku v prípade ak bude niektorá z jednotiek klimatizácie alebo potrubie, prípadne jeho časť umiestnená alebo používaná spôsobom, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na životnosť klimatizácie.

 

Na ostatné klimatizácie poskytujeme podľa pokynov výrobcu záruku 24 alebo 36 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie klimatizácie a podpísania odovzdávacieho a záručného listu.

Podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený odovzdávací a záručný list.

Záruka sa vzťahuje na:

  • chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu, výroby alebo montáže.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • neodbornú manipuláciu s klimatizačným zariadením
  • na nefunkčnosť spôsobenú fyzickým poškodením, znečistením alebo zanedbanou údržbou
  • poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou(živelná pohroma)
  • inými lokálnymi javmi (napr. prepätie v sieti a pod.)

Servisnú prehliadku si môžete objednať na telefónnom čísle 0915 723 124, na e-mailovej adrese: servis@klimachlad.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.