Kontrola úniku F-plynov v zmysle zákona č.286/2009 Z.z o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov

Povinná kontrola úniku F-plynov v chladiacich zariadeniach sa týka prevádzkovateľov chladiacich zariadení s obsahom fluorovaných skleníkových plynov s hmotnosťou nad 5 ton ekvivalentu CO2.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch nahrádza predošlé nariadenie č. 842/2006.

Toto nariadenie prináša pre prevádzkovateľov chladiarenských zariadení zmeny pri kontrole úniku F – plynov.

Podľa doterajších právnych predpisov sa chladiarenské zariadenia pre účely kontroly úniku F – plynu delili do kategórii podľa hmotnosti chladiva v zariadení takto:

do 3 kg chladiva – kontrola úniku nebola povinná
od 3 do 30 kg chladiva – povinná kontrola úniku 1x za rok
od 30 do 300 kg chladiva – povinná kontrola úniku 2x za rok
v prípade že je nainštalovaný detektor úniku 1x za rok
nad 300 kg chladiva – povinná kontrola úniku 4x za rok
v prípade že je nainštalovaný detektor úniku 2x za rok

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch zaviedlo nový pojem – GWP (global warming potential) – potenciál globálneho otepľovania.

Každý F – plyn má stanovený koeficient GWP. Toto číslo, hovorí o tom, koľkonásobne je vyšší vplyv konkrétneho plynu na globálne otepľovanie v porovnaní s CO2.

Ak má napríklad chladivo R410A GWP 2088, znamená to že 1 kg tohoto chladiva má taký vplyv na globálne otepľovanie ako 2088 kg CO2.

Podľa novej právnej úpravy sa chladiarenské zariadenia pre účely kontroly úniku F – plynu delia do kategórii podľa hodnoty GWP chladiva nachádzajúceho sa v zariadení takto:

GWP je menšie ako 5 t – kontrola úniku nie je povinná
GWP je v rozmedzí 5 – 50 t – povinná kontrola úniku 1x za rok
v prípade že je nainštalovaný detektor úniku – 1x za 2 roky
GWP je v rozmedzí 50 – 500 t – povinná kontrola úniku 2x za rok
v prípade že je nainštalovaný detektor úniku – 1x za rok
GWP viac ako  500 t – povinná kontrola úniku 4x za rok
v prípade že je nainštalovaný detektor úniku – 2x za rok